top of page

વૈશ્વિક ધ્યેય 16: શાંતિ, ન્યાય અને મજબૂત સંસ્થાઓ

the-global-goals-grid-color.png
હાયથ બે નર્સરી બાળકોને શેર કરવાનું, વળાંક લેવા, દયાળુ અને આદર કરવાનું શીખવે છે  અન્ય
bottom of page